Algemene Voorwaarden Tippelstraat

Algemene Voorwaarden voor het verlenen van Diensten via het Tippelstraat Platform

Welkom op het adult community Platform geëxploiteerd door Xplow B.V. De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Performers die op een Platform van Xplow (daaronder begrepen een smartphone of ander device) Diensten aanbieden of verlenen. Xplow B.V. is gevestigd en heeft een geregistreerd kantoor te (5611 ZT) Eindhoven aan het adres Kennedyplein 200 en is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 77549147. Xplow is bereikbaar via info@xplow.nl en 040-2094283. BTW nummer Xplow B.V.: NL861043030B01.

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande definities de volgende betekenis, waarbij geldt dat een definitie in enkel- als meervoud een gelijke betekenis hebben tenzij uit de context nadrukkelijk anderszins moet worden afgeleid:

1.1 Account: Dat deel van het Platform waar de Performer middels een inlogcombinatie de Diensten kan aanbieden, zijn/haar Profiel en persoonlijke gegevens kan beheren;

1.2 Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden en alle aanvullingen en aanpassingen daarop;

1.3 Cookiebeleid: het reglement waarin staat op welke wijze en van welke soorten cookies Xplow gebruik maakt;

1.4 Diensten: de via het Platform door Performers aangeboden activiteiten, waaronder maar niet beperkt tot beeld-chatten, multi-platform activiteiten, beeldbellen, bellen, e-mailen, smsen, escortservice, alsmede overige diensten;

1.5 Gebruiker: iedere natuurlijke persoon (of rechtspersoon) die het Platform bezoekt en/of gebruik maakt van de Diensten die via het Platform worden aangeboden;

1.6 Performer: iedere natuurlijke persoon die via het Platform op afstand Diensten aanbiedt aan een of meer Gebruikers;

1.7 Platform: de technische infrastructuur die Xplow voor de levering van Diensten ter beschikking stelt;

1.8 Privacyreglement: het reglement voor het gebruik van de Diensten en de Premium Diensten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

1.9 Profiel: De informatie en bestanden die Performer over zichzelf op het Platform zet, bestaande uit, maar niet beperkt tot, tekst-, beeld-, video- en audiomateriaal.

1.10 Xplow: de exploitant van het E-platform, Tippelstraat, tippelstraat.nl en tippelstraat.be zijn handelsnamen van Xplow B.V..

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten die Performer via het Platform aanbiedt.

2.2 De Performer kan de tekst van deze Algemene Voorwaarden digitaal opslaan dan wel afdrukken ter latere kennisneming. Hiertoe stelt Xplow de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg op zodanige wijze ter beschikking, dat deze door de Performer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Xplow op verzoek van de Performer langs elektronische weg of op andere wijze de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.

2.3 Aanvullingen op of aanpassingen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing, indien deze door Xplow uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Xplow behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

2.4 Xplow behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en zal daar voorafgaand aan de inwerkingtreding melding van doen. Indien Performer de aanpassing van de Algemene Voorwaarden niet wenst te aanvaarden, kan zij/hij het gebruik van het Platform staken.

2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar blijken te zijn, blijven de overige bepalingen ongewijzigd van toepassing.

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het (eerste) moment dat hetzij: (1) de Performer de Diensten verricht, of (2) Xplow de Performer heeft bericht dat deze de Diensten kan aanbieden.

3.2 Indien Xplow op grond van een (binnen de wettelijke kaders) verricht onderzoek goede gronden heeft om de Performer te weren van het Platform, is zij gerechtigd dit met onmiddellijke ingang uit te voeren.

3.3 De Performer heeft te allen tijde de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen op te zeggen.

4. Inhoud en gebruik Platform

4.1 Xplow verleent Performers uitsluitend toegang tot het Platform om Diensten aan te bieden. Het staat Performer geheel vrij om zelf te bepalen wanneer en hoe lang Performer Diensten aanbiedt via het Platform.

4.2 Xplow exploiteert het E-platform zodanig dat Gebruikers en Performers zonder tussenkomst van derden elkaar op afstand kunnen treffen en met elkaar kunnen communiceren. Xplow is geen partij bij een tussen Gebruiker(s) en Performer op of door middel van het Platform tot stand gekomen afspraak of overeenkomst.

4.3 Xplow oefent geen preventieve controle uit op de kwaliteit of de rechtmatigheid van de aangeboden en/of geleverde Diensten, maar behoudt zich te allen tijde het recht voor om, indien de omstandigheden dit naar haar redelijke oordeel vereisen, de inhoud van de interacties tussen de Gebruiker en een Performer te screenen.

4.4 De toegang tot het Platform voor het verrichten van Diensten geschiedt via gebruikmaking van het Account. Alleen de Performer heeft toestemming om gebruik te maken van haar Account en een Profiel aan te maken. De Performer verzekert dat de inlogcombinatie voor de Account geheim blijft en zal Xplow onmiddellijk berichten indien zij misbruik van haar Account constateert of vermoedt. Alle informatie die de Performer in het kader van de Diensten op het Platform beschikbaar stelt, dient zij vertrouwelijk en zorgvuldig te behandelen en zij zal deze op geen enkele wijze aan derden ter beschikking stellen.

4.5 Het is de Performer ten strengste verboden om op enigerlei wijze via het Platform activiteiten te ontplooien, of zich te gedragen op een wijze die, of materiaal op te laden dat strafbaar, onrechtmatig, kwetsend, inbreuk makend, of aanstootgevend is voor anderen – daaronder begrepen Gebruikers of andere Performers, of die op enigerlei wijze inbreuk maken/maakt op rechten van anderen. Xplow behoudt zich het recht voor om Performers die dergelijke activiteiten ontplooien of zich zo gedragen, met onmiddellijke ingang de toegang tot het Platform en/of het Account te ontzeggen, indien zij van mening is dat de Performer de regels overtreedt.

4.6 Performer stemt in met het gebruik van het Profiel voor promotiedoeleinden. Het is Xplow toegestaan het Profiel volledig, gedeeltelijk en in aangepaste versie te gebruiken en Xplow is hiervoor geen vergoeding aan Performer verschuldigd. Na het sluiten van het Account kan het Profiel niet meer worden gebruikt. Performer is zich ervan bewust dat het niet altijd technisch mogelijk is om het Profiel na het sluiten van het Account te herroepen.

4.7 Het is Performer toegestaan het Profiel en de aangeboden Diensten op het Platform te promoten. Performer dient zich echter te onthouden van de promotie van diensten die in de Telecommunicatiewetgeving (inclusief de SMS-gedragscode) of andere regelgeving is vastgelegd. Het voorgaande houdt onder meer in dat het vermelden van een 0906-nummer of shortcode niet is toegestaan.

4.8 Indien Performer constateert of vermoedt dat een Gebruiker jonger is dan achttien (18) jaar, zal Performer het verrichten van Diensten onmiddellijk staken en zal Performer Xplow hiervan op de hoogte stellen onder melding van het Profiel.

4.9 Xplow is niet aansprakelijk voor de correctheid, volledigheid of inhoudelijke uitlatingen in de informatie die door Performers via het Platform of anderszins wordt verstrekt op bijvoorbeeld het profiel van Performer.

4.10 Het is een Performer verboden om zich te presenteren en/of zich voor te doen als een ander persoon of om zichzelf andere kenmerken toe te dichten dan de kenmerken die de Performer zelf bezit.

4.11 Indien Xplow een onderzoek verricht naar mogelijk onrechtmatige handelingen van Performer op het Platform is Xplow gerechtigd de uitkering van betalingen aan Performer tijdelijk of in geval van fraude/ onrechtmatig gebruik permanent op te schorten.

4.12 Het is Xplow te allen tijde toegestaan om een Account of Profiel van een Performer af te sluiten indien Performer handelt in strijd met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, dan wel op andere wijze onrechtmatig handelt.

4.13 Het is Performer niet verboden om met een Gebruiker aanvullende afspraken te maken buiten het Platform om en Performer is zich ervan bewust dat Xplow hierop geen enkele controle uitoefent en geen verantwoordelijkheid draagt voor enige actie of consequentie die daaruit voortvloeit.

5. Beschikbaarheid Platform/Diensten

5.1 Xplow spant zich in om de Diensten aan Gebruikers zonder onderbreking of storing te laten verlopen. Xplow kan echter niet instaan voor continue beschikbaarheid van de Diensten. Xplow neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht en opslag van data en zorgt voor een veilige web- en betaalomgeving.

5.2 Xplow stelt aan Performer een helpdesk, de Customer Care afdeling, ter beschikking voor de beantwoording van vragen die Performer heeft met betrekking tot het gebruik en de werking van het Platform. Xplow is niet aansprakelijk jegens Performer voor misgelopen of verminderde inkomsten in verband met (het verrichten van) onderhoud aan het Platform.

5.3 Xplow is niet verantwoordelijk voor het correct functioneren van randapparatuur, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de computer of telefoon en of de camera die wordt gebruikt door Performer of Gebruiker.

5.4 Performers dienen zich te onthouden van enige activiteit die de veiligheid en/of de continuïteit van het Platform in gevaar kan brengen.

5.5 Xplow behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment het Platform offline te halen in verband met (onderhouds)werkzaamheden.

5.6 Xplow behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen op het Platform, daaronder begrepen ten aanzien van de beveiliging van de (toegang tot) het Platform.

6. Verdiensten, inloggegevens en betaling

6.1 Prijzen en vergoedingen voor de Diensten die Performer via het Platform aanbiedt zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief BTW. Performer is verantwoordelijk voor de verificatie van de correctheid van de vermelde prijzen en vergoedingen en dient zelf een BTW nummer aan te vragen.

6.2 Xplow doet aan Performer afdracht van de verdiensten die Performer via het Platform genereert, verminderd met een vast bedrag voor de gebruikmaking van het Platform. Verdiensten worden per e-mail of anderszins via het Platform aan Performer bekend gemaakt en bestaan uit verschillende componenten, bijvoorbeeld een vergoeding voor (cam)tijd of een vergoeding per beantwoord bericht. Tenzij anders overeen gekomen, verricht Xplow wekelijks de betaling over de afgelopen kalenderweek voor de betaalde en geïncasseerde Diensten op de door Performer aangemelde wijze. De specificatie is voor Performer digitaal in te zien via haar Account.

6.3 Het is Xplow te allen tijde toegestaan verdiensten en uitbetalingen aan Performer te wijzigen, indien Xplow hiertoe is genoodzaakt. Xplow zal van een dergelijke wijziging melding doen aan Performer door middel van een bericht aan het Account van Performer, dan wel een pop-up bericht dat verschijnt wanneer Performer inlogt.

6.4 Voor betaling van vergoedingen en eventuele geschillen daarover zijn de door Xplow opgeslagen gegevens ten aanzien van de activiteiten van Performer op het Platform maatgevend. De gelogde gegevens dienen ter controle van de hoeveelheid activiteiten en omvatten onder meer inlogtijd, chat-, beeld- en voice logs. Xplow zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen.

6.5 Performer kan tot vijftien (15) dagen na het beschikbaar stellen van de specificatie bezwaar aantekenen. Hierna is de specificatie definitief.

6.6 Xplow bewaart de inhoud van de loggegevens van Performer niet langer dan achttien (18) maanden.

6.7 Performer is zelf en als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de afdracht van belastingen en eventuele premies. Performer vrijwaart Xplow voor iedere aanspraak van de fiscus of sociale verzekeringsinstanties in verband met de door Performer ontvangen vergoedingen voor de Diensten.

6.8 De performer dient de inkomsten van de aan hem/haar uitbetaalde credits op te geven in zijn/haar aangifte inkomstenbelasting als inkomen uit overige werkzaamheden (inkomsten box 1). De performer is zelf verantwoordelijk voor het indienen van zijn/haar aangifte inkomstenbelasting.

7. Plaatsen van foto’s en teksten en intellectuele eigendom

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op het (inhoud, software, vormgeving en infrastructuur van de) Platform berusten bij Xplow, dan wel diens toeleveranciers. Het is Performer niet toegestaan foto’s en teksten met strafbaar of inbreuk makend materiaal te plaatsen.

7.2 Het is Performer niet toegestaan (gedeelten van) het Platform te reproduceren, kopiëren of dupliceren.

7.3 Domeinnamen en websites blijven ten alle tijden eigendom van Xplow, inclusief .nl en .be domeinnamen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Xplow is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het leveren van Diensten door Performer op het Platform. Xplow is evenmin aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit aantasting, verminking of verlies van het Profiel.

8.2 Xplow is niet aansprakelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de geleverde Diensten door de Performers.

8.3 Xplow is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming(en) in de prestaties, onderbrekingen, defecten, communicatie storingen, diefstal of onbevoegde toegang tot, wijziging of gebruik van (persoons-)gegevens of enige andere oorzaak van een actie.

8.4 Xplow aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het doorgeven van enige informatie via het Platform, aangezien Xplow niet het initiatief neemt tot het doorgeven van de informatie of het verrichten of afnemen van de Diensten; niet bepaalt aan wie de informatie wordt doorgegeven; en de informatie niet vooraf of doorlopend selecteert of wijzigt.

8.5 Xplow is niet verantwoordelijk voor het gebruik van hyperlinks die doorverwijzen naar het Platform door derden en sluit iedere aansprakelijkheid, voor enigerlei schade die daaruit voor Performer kan voortvloeien, uit.

9. Klachtprocedure

9.1 Performer dient zich met eventuele klachten (ook over Gebruikers) te wenden tot de Customer Care afdeling. Performer kan daartoe een e-mail sturen aan het e-mailadres dat op het Platform is vermeld.

9.2 Xplow kan (maar is niet verplicht om) naar aanleiding van een klacht een onderzoek instellen en kan besluiten tot verwijdering van aanstootgevende en/of inbreuk makende fotos en/of teksten en/of besluiten tot uitsluiting van de Gebruiker. Zodra Xplow op de hoogte wordt gebracht van activiteiten die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, of Xplow dergelijke activiteiten door eigen waarneming constateert, zal Xplow al het mogelijke ondernemen om tot beëindiging/verwijdering daarvan over te gaan.

9.3 Het is uitsluitend aan Xplow om te beoordelen en te beslissen of bepaald gedrag van of content opgeladen door een Performer of een Gebruiker als aanstootgevend en/of inbreuk makend aan te merken is.

9.4 Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht door Xplow kan Performer een antwoord daarop tegemoet zien.

10. Privacy en controle

10.1 Xplow spant zich er maximaal voor in de veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens van de Performer te borgen en zal nimmer zonder daartoe gehouden te zijn gegevens verstrekken aan een andere partij. Op het gebruik van het Platform en het leveren van de Diensten is het Privacyreglement van toepassing. Het Privacyreglement is op het Platform te vinden.

10.2 De ontvangen persoonlijke informatie wordt gebruikt voor het waarborgen van de kwaliteit van de Diensten, het ontwikkelen van diensten en het kunnen opereren van het Platform. Tevens kunnen de gegevens gebruikt worden om geconstateerde handelingen die mogelijkerwijs in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden of het Privacyreglement verder te onderzoeken, te definiëren en/of op te helderen.

10.3 Tevens is op het gebruik van het Platform en de levering van de Diensten – het Cookiebeleid van toepassing.

11. Handelen in strijd met de algemene voorwaarden

11.1 In aanvulling op het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt Xplow zich het recht voor om Performer uit te sluiten van elk verder gebruik van het Platform indien Xplow het gebruik (op welke wijze ook) in strijd acht met deze algemene voorwaarden of met geldend Nederlands recht, onverminderd het recht van Xplow om nadere rechtsmaatregelen tegen de Performer te treffen en schadevergoeding te vorderen.

12. Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Op alle overeenkomsten en op deze Algemene Dienstenvoorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.

12.2 De bevoegde rechter te Den Bosch neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Xplow en Performer.

13. Overige bepalingen

13.1 Xplow is niet verantwoordelijk voor schade in welke zin dan ook

13.2 Xplow is niet verantwoordelijk voor activiteiten buiten Tippelstraat om, in welke zin dan ook
13.3 Xplow is niet verantwoordelijk voor eventuele derving van inkomsten

13.4 Xplow is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, in welke vorm dan ook, inclusief imagoschade als een escortdame “herkent” wordt door bezoekers of derden

13.5 Xplow is niet verantwoordelijk voor reclame-uitingen van escortbureaus, (paren)clubs of andere evenementen die worden aangekondigd op de website en om welke reden bijvoorbeeld niet door gaan of verplaatst worden. Inclusief geen verantwoordelijkheid voor eventueel aangekochte tickets of entreebewijzen. Er geldt voor Xplow geen enkele vorm van restitutie.

13.6 Xplow is niet verantwoordelijk voor vertraging bij het leveren van goederen uit de webwinkel.

13.7 Xplow kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid, typo’s en spelfouten van geplaatste nieuwsberichten.

13.8 Xplow kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van individuele weblogs en vlogs.

13.9 Aanstootgevende, racistische en/of illegale content zal ten alle tijden worden verwijdert én er is een “meld misbruik” knop voor bezoekers van de website om eventuele misstanden te melden. Adverteerders die het tippelstraat platform gebruiken om hun klanten op te lichten worden na constatering per direct verwijderd. Eventuele credits in hun account worden ook niet meer uitbetaald.

13.10 Een Adverteerder (hij, zij of transgender) moet de leeftijd van 21 hebben bereikt om van onze Diensten gebruik te mogen maken. Bezoekers van de Website moeten minimaal 18 jaar zijn.

14. Nederlands recht en geschillen

14.1 Op gebruik van deze website zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

14.2 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

14.3 Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.